Temadag 4/11-23: Inspiration til lokal politisk indflydelse

I år sættes der fokus på, hvordan man kan få politisk indflydelse lokalt. Det foregår lørdag den 4. november i Kolding.

Læs mere om dagen i programmet her eller på Facebook.

Temadagen henvender sig til medlemmer af lokale samråd, repræsentanter i kommunale folkeoplysningsudvalg og repræsentanter i lokale friluftsråd, men alle interesserede er velkomne.

Tilmelding skal ske senest den 10. oktober ved at sende en e-mail til svenkn@outlook.dk

Orientering fra møde i Landssamrådet tirsdag den 13. juni 2023

Hos DUF fylder Folkemødet meget med mange debatter med DUF-deltagelse, samt scene, ungdomscamp, mm. Den nye strategi er ved at blive udfoldet på både FU-seminar og styrelsesmøder. Lokalforeningspuljen åbner snart op igen.

Samrådet drøftede Samrådets kandidater til DUF-Styrelsen samt sammensætningen af Samrådets repræsentanter i Styrelsen.

Samrådet godkendte budgettet for 2024.

Samrådet diskuterede samarbejdet med Friluftsrådet sammen med Annesofie Bjerre, som er formand i Friluftsrådet, og som også sidder i Samrådets baggrundsgruppe for Friluftsrådet.

Samrådet havde en indledende drøftelse af, hvordan et kommende årshjul med temadrøftelser skal se ud.

Næste møde i Landssamrådet er tirsdag den 19. september 2023.

Orientering fra møde i Landssamrådet torsdag den 13. april 2023

Samrådet fik en orientering om, hvad der rører sig hos DUF, bl.a. blev Samrådet præsenteret for DUFs strategi for 2023-2024.

Arbejdsgruppen, hvis fokus er understøttelse af styrelsesmedlemmernes arbejde ind i DUF, præsenterede et oplæg til, hvordan man fremover kan organisere arbejdet bedre. Samrådet vedtog tiltag, der kan implementeres nu, og drøftede, hvordan organiseringen kan implementeres på sigt.

Samrådet fik en status på planlægningen af den kommende temadag for lokale samråd den 4. november 2023. Derudover fik rådet en status på kortlægningen af de lokale samråd i Danmark.

Slutteligt drøftede Samrådet formandskabet og sekretariatets rolle i forhold til Samrådets arbejde.

Næste møde i Samrådet er tirsdag den 13. juni.

Orientering fra møde i Landssamrådet tirsdag den 31. januar 2023

Samrådet har fået ny formand pr. 1. januar: Cecilie Bernhard Hansen fra De grønne pigespejdere.
Samrådet godkendte rådets regnskab for 2022.
Samrådet evaluerede forberedelsen til samt deltagelsen på DUF’s delegeretmøde i december. Samrådet blev orienteret om den nuværende status på strategiarbejdet i DUF.
Samrådet samlede op på de forudgående temadrøftelser om Landssamrådet. Samrådet nedsatte to arbejdsgrupper, én der skal fokusere på understøttelse af de lokale samråd, og én der skal fokusere på Samrådets arbejde ind i DUF.
Den allerede eksisterende arbejdsgruppe for de lokale samråd arbejder pt. på at opdatere listen over de lokale samråd, herunder kontaktinformationerne.
Næste møde i Samrådet er torsdag den 13. april.

Ny vejledning om indretning af og brandforebyggelse af teltlejre

Hvis I skal indrette en lejrplads for mere end 150 personer, er der nogle lovmæssige krav, der skal overholdes.

Følger I denne vejledning, er I sikre på at lejrpladsen lever op til reglerne i Bygningsreglementet (BR18).

Lovgrundlaget kan læses i Bygningsreglementets Bilag 11 under vejledningen til kapitel 5 om brand (§82 – §158), under overskriften “Præ-accepterede løsninger for midlertidige transportable forsamlingstelte, camping- og salgs områder”

Sikkerheden skal være i orden uanset lejrens størrelse. Derfor anbefaler vi, at vejledningens principper også følges på mindre lejre, der ikke er omfattet af bygningsreglementets tekniske forskrifter.

Vejledningen er blevet til i et tværkorpsligt samarbejde mellem KFUM-spejderne, FDF og DDS i regi af Samrådet i efteråret 2022.

Du finder vejledningen her.

Orientering fra møde i Landssamrådsmøde den 7. november 2022

På mødet drøftede Samrådet organisationens arbejdsopgaver, og hvorvidt disse skal tilpasses i forlængelse af drøftelsen om formålet.

Samrådet blev orienteret om nyt fra DUF, hvor delegeretmøde fylder meget. Under folketingsvalget har DUF kørt kampagner om at huske at stemme, unges trivsel og at man skal huske at stemme ungt. DUF har netop vedtaget en opdateret boligpolitik, og DUF’s demokratianalyse kommer d. 24. november.

Samrådet blev dertil orienteret om, at der er kommet en ny hvidvaskvejledning. Vejledningen skal bruges til hvordan bankerne klassificerer foreninger, hvilket forhåbentlig skal lette de administrative byrder.

Samrådet drøftede den kommende deltagelse i DUFs delegeretmøde den 3. december 2022.

Samrådet står bag en vejledning om indretning af og brandforebyggelse af teltlejre. Den skal lanceres på diverse hjemmesider snarest.

Orientering fra møde i Landssamrådet den 19. september 2022

Mange af Samrådets medlemmer var på Spejdernes Lejr og har haft en rigtig god oplevelse på lejren.

Styrelsesmedlemmerne i DUF berettede om delegeretmøde til december, og Samrådet begyndte så småt på forberedelserne til mødet.

Samrådet satte fokus på og drøftede de væsentligste formål med Landssamrådet.

Samrådet fik præsenteret temadagen for de lokale samråd og hørte dertil om de lokale samråds arbejde og om Borgmesterkonferencen, som blev afholdt på Spejdernes Lejr.

Orientering fra møde i Landssamrådet den 30. maj 2022

Siden sidste samrådsmøde har Samrådets DUF-styrelsesmedlemmer holdt strategimøde. Samrådet orienteredes om dette og genbesøgte herefter med en drøftelse Samrådets politiske mål ind i DUF med sigte på den nye DUF-strategi fra 2024. Styrelsesmedlemmerne orienterede dertil om, at afbureaukratiseringsprojektet er sat i gang, at der er høringsforslag om gymnasier, der ikke må afvise elever, og at demokratiprojektet samt Lokalforeningspuljens retningslinjer blev drøftet på sidste DUF-møde.

Samrådet besluttede, at kontingentsatsen for medlemskab af Samrådet fra 2023 skal være 2,36 kr. per medlem.

Samrådet godkendte Samrådets budget for 2023.

Orientering fra møde i Landssamrådet den 5. april 2022

Repræsentanter fra DUF’s sekretariat deltog i første del af samrådsmødet med oplæg om den nye rapport fra VIFO om, hvordan Samråd inden for det folkeoplysende område samarbejder med kommuner.

Ukraine fylder på dagsordenen hos DUF, da DUF generelt samarbejder meget med Ukraine, og pt. forsøger DUF bl.a. at hjælpe flygtninge. Afbureaukratisering er stadig på dagsordenen, og der er kommet gode indspark fra medlemsorganisationerne. DUF har for nylig afholdt styrelsesseminar.

Samrådets politiske mål for indsatsen i DUF blev drøftet. Der blev bl.a. sat fokus på emner som demokrati, unge, trivsel, foreningsudvikling og internationalt arbejde.

Der vil blive nedsat en lokal projektgruppe for hver af de ti nye naturnationalparker. I de lokale projektgrupper kan man fx diskutere, hvor hegnslinjerne præcist skal ligge, hvor indgangen skal være, og hvilke store græssende dyr der skal sættes ud. De lokale samråd vil formentlig være de primære, der vil repræsentere en børne-vinkel i projektgrupperne.

Orientering fra møde i Landssamrådet den 25. januar 2022

Der er kommet ny politisk ledelse i DUF, og der er blev afholdt et godt styrelsesseminar med intro til DUF’s arbejde. Samrådet evaluerede deltagelsen i DUF’s Delegeretmøde, som blev afholdt i december. Samrådet drøftede rådets kandidater til DUF’s puljeudvalg. Samrådet blev orienteret om DUF’s indsats for at mindske administrativt bøvl i foreninger.

Samrådet blev orienteret om det kommende bestyrelsesvalg i Friluftsrådet og fik en status på arbejdet omkring naturnationalparkerne.

Samrådet godkendte rådets regnskab for 2021.