Orientering fra møde i Landssamrådet den 29. januar 2024

Samrådet fik en orientering om, hvilke kandidater samrådsorganisationernes har indstillet som repræsentanter til de nye puljeudvalg under DUF.

Samrådet drøftede en ny organisering af Samrådet. Samrådet besluttede, at der skal oprettes tre udvalg under Samrådet: Et, der skal arbejde med DUF. Et, der skal arbejde med de lokale samråd. Et, der skal arbejde med Friluftsrådet.

Samrådet besluttede, at der skal lægges et open call i de lokale samråds Facebookgruppe, så repræsentanter fra de lokale samråd kan melde deres interesse i at deltage i udvalget, der skal arbejde med de lokale samråd.

Orientering fra møde i Landssamrådet den 7. november 2023

Samrådsorganisationerne gav på skift en orientering om, hvilke opgaver og emner der er i fokus i deres organisationer.

Samrådet fik en orientering om, hvad der rører sig i DUF. Demokratianalysen er bl.a. lanceret og kan findes på DUFs hjemmeside. Der arbejdes på højtryk både på frivillighedsindsatsen og på forberedelse til delegeretmøde den 2. december.

Samrådsorganisationernes delegationsledere deltog i mødet, og forberedelsen til DUFs delegeretmøde gik så småt i gang. Organisationerne skal huske at sende deres kandidaturer ind inden fristen den 24. november.

Der blev afholdt en vellykket temadag for de lokale samråd den 4. november med 52 deltagere fra hele landet. Samrådet fik en orientering fra dagen.

Næste ordinære møde i Samrådet er mandag den 29. januar 2024.

Orientering fra møde i Landssamrådet den 19. september 2023

Samrådsorganisationerne orienterede på skift om hvilket arbejde og emner, der pt. fylder mest hos dem.
Samrådet fik en status fra arbejdet i DUF.
Samrådet drøftede det kommende delegeretmøde i DUF, herunder kandidater til styrelsen og Samrådets delegation.
Samrådet fik en status fra arbejdsgruppen, der undersøger, dels hvordan arbejdet med de lokale samråd skal organiseres, dels hvilke konkrete opgaver, der skal løftes inden for området.
Samrådet fik en præsentation af programmet til årets temadag for lokale samråd, som afholdes den 4. november i Kolding. Se mere her.

Temadag 4/11-23: Inspiration til lokal politisk indflydelse

I år sættes der fokus på, hvordan man kan få politisk indflydelse lokalt. Det foregår lørdag den 4. november i Kolding.

Læs mere om dagen i programmet her eller på Facebook.

Temadagen henvender sig til medlemmer af lokale samråd, repræsentanter i kommunale folkeoplysningsudvalg og repræsentanter i lokale friluftsråd, men alle interesserede er velkomne.

Tilmelding skal ske senest den 10. oktober ved at sende en e-mail til svenkn@outlook.dk

Orientering fra møde i Landssamrådet tirsdag den 13. juni 2023

Hos DUF fylder Folkemødet meget med mange debatter med DUF-deltagelse, samt scene, ungdomscamp, mm. Den nye strategi er ved at blive udfoldet på både FU-seminar og styrelsesmøder. Lokalforeningspuljen åbner snart op igen.

Samrådet drøftede Samrådets kandidater til DUF-Styrelsen samt sammensætningen af Samrådets repræsentanter i Styrelsen.

Samrådet godkendte budgettet for 2024.

Samrådet diskuterede samarbejdet med Friluftsrådet sammen med Annesofie Bjerre, som er formand i Friluftsrådet, og som også sidder i Samrådets baggrundsgruppe for Friluftsrådet.

Samrådet havde en indledende drøftelse af, hvordan et kommende årshjul med temadrøftelser skal se ud.

Næste møde i Landssamrådet er tirsdag den 19. september 2023.

Orientering fra møde i Landssamrådet torsdag den 13. april 2023

Samrådet fik en orientering om, hvad der rører sig hos DUF, bl.a. blev Samrådet præsenteret for DUFs strategi for 2023-2024.

Arbejdsgruppen, hvis fokus er understøttelse af styrelsesmedlemmernes arbejde ind i DUF, præsenterede et oplæg til, hvordan man fremover kan organisere arbejdet bedre. Samrådet vedtog tiltag, der kan implementeres nu, og drøftede, hvordan organiseringen kan implementeres på sigt.

Samrådet fik en status på planlægningen af den kommende temadag for lokale samråd den 4. november 2023. Derudover fik rådet en status på kortlægningen af de lokale samråd i Danmark.

Slutteligt drøftede Samrådet formandskabet og sekretariatets rolle i forhold til Samrådets arbejde.

Næste møde i Samrådet er tirsdag den 13. juni.

Orientering fra møde i Landssamrådet tirsdag den 31. januar 2023

Samrådet har fået ny formand pr. 1. januar: Cecilie Bernhard Hansen fra De grønne pigespejdere.
Samrådet godkendte rådets regnskab for 2022.
Samrådet evaluerede forberedelsen til samt deltagelsen på DUF’s delegeretmøde i december. Samrådet blev orienteret om den nuværende status på strategiarbejdet i DUF.
Samrådet samlede op på de forudgående temadrøftelser om Landssamrådet. Samrådet nedsatte to arbejdsgrupper, én der skal fokusere på understøttelse af de lokale samråd, og én der skal fokusere på Samrådets arbejde ind i DUF.
Den allerede eksisterende arbejdsgruppe for de lokale samråd arbejder pt. på at opdatere listen over de lokale samråd, herunder kontaktinformationerne.
Næste møde i Samrådet er torsdag den 13. april.

Ny vejledning om indretning af og brandforebyggelse af teltlejre

Hvis I skal indrette en lejrplads for mere end 150 personer, er der nogle lovmæssige krav, der skal overholdes.

Følger I denne vejledning, er I sikre på at lejrpladsen lever op til reglerne i Bygningsreglementet (BR18).

Lovgrundlaget kan læses i Bygningsreglementets Bilag 11 under vejledningen til kapitel 5 om brand (§82 – §158), under overskriften “Præ-accepterede løsninger for midlertidige transportable forsamlingstelte, camping- og salgs områder”

Sikkerheden skal være i orden uanset lejrens størrelse. Derfor anbefaler vi, at vejledningens principper også følges på mindre lejre, der ikke er omfattet af bygningsreglementets tekniske forskrifter.

Vejledningen er blevet til i et tværkorpsligt samarbejde mellem KFUM-spejderne, FDF og DDS i regi af Samrådet i efteråret 2022.

Du finder vejledningen her.

Orientering fra møde i Landssamrådsmøde den 7. november 2022

På mødet drøftede Samrådet organisationens arbejdsopgaver, og hvorvidt disse skal tilpasses i forlængelse af drøftelsen om formålet.

Samrådet blev orienteret om nyt fra DUF, hvor delegeretmøde fylder meget. Under folketingsvalget har DUF kørt kampagner om at huske at stemme, unges trivsel og at man skal huske at stemme ungt. DUF har netop vedtaget en opdateret boligpolitik, og DUF’s demokratianalyse kommer d. 24. november.

Samrådet blev dertil orienteret om, at der er kommet en ny hvidvaskvejledning. Vejledningen skal bruges til hvordan bankerne klassificerer foreninger, hvilket forhåbentlig skal lette de administrative byrder.

Samrådet drøftede den kommende deltagelse i DUFs delegeretmøde den 3. december 2022.

Samrådet står bag en vejledning om indretning af og brandforebyggelse af teltlejre. Den skal lanceres på diverse hjemmesider snarest.

Orientering fra møde i Landssamrådet den 19. september 2022

Mange af Samrådets medlemmer var på Spejdernes Lejr og har haft en rigtig god oplevelse på lejren.

Styrelsesmedlemmerne i DUF berettede om delegeretmøde til december, og Samrådet begyndte så småt på forberedelserne til mødet.

Samrådet satte fokus på og drøftede de væsentligste formål med Landssamrådet.

Samrådet fik præsenteret temadagen for de lokale samråd og hørte dertil om de lokale samråds arbejde og om Borgmesterkonferencen, som blev afholdt på Spejdernes Lejr.