Vedtægter

Vedtægter for Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd Landssamrådet:

1. Navn og stiftelse
Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd, i daglig tale Landssamrådet og i forkortelse: BUS, er stiftet i 1941 af en række børne- og ungdomsorganisationer.

2. Formål
At fungere som et mødested:
· for erfaringsudveksling og diskussion af samfundsmæssige forhold, der har betydning for medlemsorganisationernes virke
· hvor de lokale Samråd kan gå i dialog med hinanden og Landssamrådet.

At udgøre et netværk, der:
· varetager Samrådsorganisationernes interesser
· går i dialog med eksterne samarbejdspartnere, myndigheder og andre interessenter
· giver mulighed for igangsættelse af fælles initiativer bl.a. i forhold til de lokale Samråd.

3. Sammensætning
Pr. 1/1 2006 består Landssamrådet af følgende organisationer:

Danske Baptisters Spejderkorps
Det Danske Spejderkorps
DUI-LEG og VIRKE
FDF
De grønne pigespejdere
KFUM-Spejderne i Danmark
KFUM og KFUK i Danmark

Organisationerne i Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd kendetegnes alle ved:
· At udgøre et helhedsorienteret og idébestemt aktivitetstilbud til børn og unge
· At tilbyde aktiviteter, der søger at udfordre, udvikle og bidrage til mange sider af medlemmernes liv og bl.a. baserer sig på friluftsliv
· At have en arbejdsform, der baserer sig på medlemsdemokrati i lokale foreninger
· At medlemskredsens kerne er grupperinger af børn og unge
· At lederne fortrinsvis arbejder på frivillig basis
· At organisationen er landsdækkende og at arbejdet har en international dimension og forankring
· At have interesse for politik for børn og unge, friluftspolitik samt folkeoplysnings- og fritidspolitik

Andre børne- og ungdomsorganisationer kan optages som medlemmer af Samrådet, såfremt:

· Organisationen deler de ovennævnte kendetegn ved de nuværende medlemsorganisationer
· Organisationen på optagelsestidspunktet har minimum 2.000 medlemmer
· Organisationen er bredt repræsenteret i et flertal af landets kommuner
· At samtlige medlemsorganisationer i Landssamrådet er enige om optagelsen.

4. Arbejdsopgaver
Landssamrådet udøver sin daglige virksomhed gennem møde- og kursusvirksomhed, opsøgende arbejde og andre aktiviteter, som man måtte beslutte sig for.

Landssamrådet følger udviklingen på det lovgivningsmæssige og samfundsmæssige område, således at Samrådsorganisationerne er orienteret om lovgivning, administrative bestemmelser, udvikling på relevante samfundsområder m.v.

Landssamrådet kan, såfremt der er enighed herom, tage politiske initiativer til gavn for Samrådsorganisationerne bl.a. gennem fælles optræden overfor offentlige myndigheder og andre organisationer.

Landssamrådet kan lade sig repræsentere i andre bestyrelser, udvalg og lignende. Landsamrådet holder sig orienteret om repræsentanternes arbejde. Repræsentanterne modtager referater af Landssamrådsmøderne og kan endvidere inviteres til at deltage i disse.

Landssamrådet kan nedsætte nødvendige udvalg eller projektgrupper til løsning af fælles opgaver. Ved nedsættelsen af udvalg og projektgrupper beskriver Landssamrådet arbejdsopgaver, kompetence og den forventede varighed af opgaven. Landssamrådet informeres om udvalg eller projektgruppers arbejde på landssamrådsmøderne.

5. Organisering

· Landssamrådet består af to repræsentanter fra hver Samrådsorganisation. Hver organisation har en stemme.
· Formandskabet går på skift mellem Samrådsorganisationerne jf. den gældende forretningsorden.

6. Økonomi

Hver Samrådsorganisation indbetaler et årligt kontingent, som baserer sig på et af Landssamrådet fastsat beløb pr. medlem. Kontingentet baserer sig på organisationens samlede medlemstal, som det er angivet i tipsansøgningen til Dansk Ungdoms Fællesråd i det foregående år.

Formandskabet har ansvaret for regnskab, budget og fornøden revision.

Inden d. 1.9. udarbejdes budget for det kommende kalenderår til godkendelse i Landssamrådet. Samrådets regnskab skal indeholde årets resultat/status.

7. Ændring af vedtægter

Vedtægterne kan ændres når samtlige medlemsorganisationer er enige derom.

8. Opløsning og udmeldelse

Udmeldelse af Landssamrådet skal ske via skriftlig henvendelse fra landsorganisationen til formanden for Landssamrådet. Organisationen medtager ingen af Landsamrådets aktiver.

Landsamrådets opløsning sker i kraft af en konsensus beslutning

Ved Landsamrådets opløsning fordeles nettoformue efter organisationernes gennemsnitlige medlemstal over de seneste 3 år.

Vedtaget i Landssamrådet d. 17/5 2006

Forretningsorden
Forretningsorden (godkendt juni 2020)