Privatlivspolitik på samraadet.dk

Dataansvarlig

Den dataansvarlige organisation for behandling af personoplysninger er:

Samrådet
C/O Spejdernes Administrationsfællesskab
Arsenalvej 10
1326 København K
Tlf.: 32 64 00 78
E-mail: samraadet@samraadet.dk
CVR: 35562753

Cookies

Vi anvender p.t. ingen cookies på hjemmesiden.

Dine rettigheder

Som registreret hos os har du en række rettigheder:

  • Oplysningspligt: du har ret til uopfordret at få oplysninger om vores behandling af personoplysninger om dig.
  • Indsigt: Du har ret til at få indsigt i hvilke oplysninger om dig vi ligger inde med. Dette inkluderer informationer der ikke er afgivet af dig selv.
  • Berigtigelse: du har ret til at få ændret oplysninger om dig der ikke er korrekte.
  • Sletning: Du har ret til at få slettet dine oplysninger, med mindre de på af andre retlige grunde skal opbevares. Det kan eksempelvis være bogføringsloven.
  • Begrænsning: Du har ret til at dine data bliver begrænset for behandling i en periode
  • Dataportabilitet: Du har ret til at få dine data udleveret, så de kan overføres til en ny leverandør
  • Indsigelse og automatiske beslutninger: Du har ret til at lave indsigelse mod en behandling af dine oplysninger. Du har ret til ikke at være til genstand for automatiske individuelle afgørelser og profilering.

Retten til at tilbagekalde samtykke

Hvis du har afgivet samtykke til behandling af en information om dig, kan du trække dette tilbage. Dette vil stoppe behandlingen og den givne information vil blive slettet. Bemærk at det kun er de specifikke oplysninger du har givet samtykke til, der vil blive slettet. Vi kan af retlige eller kontraktmæssige årsager blive pålagt at gemme oplysninger i længere perioder.  

Retten til at klage til tilsynsmyndigheden

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du til enhver tid klage til det danske datatilsyn:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf.: 3319 3200
Mail: dt@datatilsynet.dk

Definitioner

Nedenfor følger definitioner af visse af de væsentligste persondataretlige begreber:

Personoplysninger:

Enhver for form information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige alle oplysninger, som direkte eller indirekte, alene eller i kombination, kan identificere en bestemt fysisk person.

Dataansvarlig:

Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller et andet organ, der alene eller sammen med andre afgør til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages Behandling af Personoplysninger.

Behandling:

Enhver aktivitet eller række af aktiviteter som involverer brug af Personoplysninger, fx indsamling, registrering, systematisering, ændring af, søgning i, sammenstilling, overladelse eller videregivelse til personer, myndigheder, selskaber m.v. uden for Organisationen.

Persondataforordningen:

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering.

Databeskyttelsesloven:

Den lov, som måtte blive vedtaget på baggrund af forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven) fremsat den 25. oktober 2017.