Forslag til vedtægter for et lokalt Samråd

Ud over nedenstående vedtægter opfordrer Landssamrådet det lokale Samråd til at udarbejde en særskilt forretningsorden, hvori procedurer omkring eksempelvis udsendelse af dagsordener og mødereferater, evt. afholdelse af generalforsamling/repræsentantskabsmøde, opkrævning af kontingent m.m. kan beskrives.

Vedtægter for Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd i ….. Kommune:

1. Navn og stiftelse
Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd i … Kommune (i daglig tale “Samrådet i … Kommune” og i forkortelsen “BUS i … Kommune”) er stiftet i … (årstal) af en række børne- og ungdomsorganisationer i … Kommune.

2. Formål
At fungere som et mødested for erfaringsudveksling og diskussion af forhold, der har betydning for medlemsorganisationerne.

At udgøre et netværk, der varetager fælles interesser, går i dialog med kommunen og andre eksterne samarbejdsparter og fremmer et samarbejde mellem medlemsorganisationerne.

3. Sammensætning
Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd i ….. Kommune er en lokal enhed med forbindelse til Børne- og Ungdomsorganisationernes Landssamråd, der pr. 1/1 2006 består af følgende syv børne- og ungdomsorganisationer:

Danske Baptisters Spejderkorps
Det Danske Spejderkorps
DUI-LEG og VIRKE
Frivilligt Drenge og Pige-Forbund – FDF
De grønne pigespejdere
KFUM-Spejderne i Danmark
KFUM og KFUK i Danmark

Samrådet i … Kommune består af en eller flere repræsentant(er) fra disse organisationer, såfremt de har lokale enheder i kommunen.

Andre børne- og ungdomsorganisationer kan optages som medlemmer af Samrådet i…Kommune, såfremt organisationen er hjemhørende i …Kommune, og at der er enighed om optagelsen blandt medlemsorganisationerne.

4. Arbejdsopgaver
At være i dialog med Landssamrådet om lokale forhold, der kan have landspolitisk interesse.

At følge udviklingen i … Kommune, således at Samrådet til enhver tid er orienteret om rammer og vilkår for det lokale foreningsarbejde, herunder folkeoplysningslov, lokale tilskudsbestemmelser, frilufts- og fritidspolitik med videre.

At, såfremt der er enighed herom, tage fælles politiske initiativer til gavn for Samrådets organisationer. Eksempelvis gennem fælles optræden overfor kommunen samt andre offentlige myndigheder og organisationer.

At indstille personer til kommunens Folkeoplysningsudvalg, Grønne råd og andre relevante organer samt at repræsentere de tilsluttede organisationer i relevante sammenhænge. Samrådet medvirker sammen med medlemsorganisationerne til at sikre repræsentation i Friluftrådets kredsrepræsentantskab og kredsbestyrelser.

At nedsætte nødvendige udvalg eller projektgrupper til løsning af fælles opgaver og på den måde skabe tværgående samarbejder.

5. Organisering
Samrådet afholder … antal møder årligt.

Formandskabet er …-årigt og går på skift mellem Samrådsorganisationerne i nedenstående rækkefølge: …

6. Økonomi
Hver organisation/enhed indbetaler et årligt kontingent.

Hvert år inden d. / udarbejdes regnskab samt budget for det kommende kalenderår.

7. Ændring af vedtægter
Vedtægterne kan ændres når samtlige medlemsorganisationer i Samrådet i … Kommune er enige derom

8. Opløsning og udmeldelse
Udmeldelse af Samrådet i … Kommune skal ske via skriftlig henvendelse fra medlemsorganisationen til formanden for Samrådet i…Kommune. Organisationen medtager ingen af Samrådets aktiver.

Samrådets opløsning sker i kraft af en konsensus beslutning

Ved Samrådets opløsning fordeles nettoformue efter medlemsorganisationernes gennemsnitlige medlemstal over de seneste 3 år, med mindre der i enighed træffes beslutning om at lade eventuelle overskydende midler gå til andet børne- og ungearbejde i … Kommune.

Vedtaget på Samrådsmødet d …..