Orientering fra møde i Landssamrådet den 30. maj 2022

Siden sidste samrådsmøde har Samrådets DUF-styrelsesmedlemmer holdt strategimøde. Samrådet orienteredes om dette og genbesøgte herefter med en drøftelse Samrådets politiske mål ind i DUF med sigte på den nye DUF-strategi fra 2024. Styrelsesmedlemmerne orienterede dertil om, at afbureaukratiseringsprojektet er sat i gang, at der er høringsforslag om gymnasier, der ikke må afvise elever, og at demokratiprojektet samt Lokalforeningspuljens retningslinjer blev drøftet på sidste DUF-møde.

Samrådet besluttede, at kontingentsatsen for medlemskab af Samrådet fra 2023 skal være 2,36 kr. per medlem.

Samrådet godkendte Samrådets budget for 2023.

Udgivet i Nyheder.