Orientering fra møde i Landssamrådet den 5. april 2022

Repræsentanter fra DUF’s sekretariat deltog i første del af samrådsmødet med oplæg om den nye rapport fra VIFO om, hvordan Samråd inden for det folkeoplysende område samarbejder med kommuner.

Ukraine fylder på dagsordenen hos DUF, da DUF generelt samarbejder meget med Ukraine, og pt. forsøger DUF bl.a. at hjælpe flygtninge. Afbureaukratisering er stadig på dagsordenen, og der er kommet gode indspark fra medlemsorganisationerne. DUF har for nylig afholdt styrelsesseminar.

Samrådets politiske mål for indsatsen i DUF blev drøftet. Der blev bl.a. sat fokus på emner som demokrati, unge, trivsel, foreningsudvikling og internationalt arbejde.

Der vil blive nedsat en lokal projektgruppe for hver af de ti nye naturnationalparker. I de lokale projektgrupper kan man fx diskutere, hvor hegnslinjerne præcist skal ligge, hvor indgangen skal være, og hvilke store græssende dyr der skal sættes ud. De lokale samråd vil formentlig være de primære, der vil repræsentere en børne-vinkel i projektgrupperne.

Udgivet i Nyheder.