Orientering fra møde i Landssamrådet 27. september 2021

Landssamrådet godkendte budgettet for 2022.

Landssamrådet fik en orientering om puljer i DUF, bl.a. om Nødpuljen, som vil åbne snart, og Lokalforeningspuljen, som er indstillet indtil videre pga. corona-puljerne. Samt en orientering om, at der snart er førstebehandling af DUF’s budget for 2022. Samt, at der i DUF er besluttet, at der i samarbejde med Udenrigsministeriet skal laves et østafrikansk projekt, der sætter fokus på unges demokratiske selvtillid. Landsamrådet fik dertil en orientering om DUFs delegeretmøde lørdag den 4. december.

Landssamrådet blev orienteret om Temadagen den 6. november samt om kontakten til de lokale samråd i forbindelse hermed.

Landssamrådet tog beslutning om mødedatoerne for 2022.

Orientering fra møde i Landssamrådet juni 2021

Landssamrådet blev præsenteret for budgettet for 2022 med henblik på input og endelig vedtagelse på næste møde.

Landssamrådet drøftede formålet med demokratiprojektet (DUF) gennem små workshops.
Medlemmer fra DUF’s styrelse opdaterede Landssamrådet på bl.a. den nyligt udgivne samværsundersøgelse, anbefalinger til foreninger vedr. bøvl med hvidvaskningsregler, nye puljer og det nordiske samarbejde.

Landssamrådet har godkendt en skriftlig høring om at sætte gang i proces med at oprette en tipsfølgegruppe. Baggrunden for tipsfølgegruppen er at styrke opbakningen til Samrådets medlemmer i tipsudvalget i et netværk, hvor de orienteres om relevante problematikker fra samrådsorganisationerne samt klædes på til udvalgsarbejdet.

Landssamrådets indsats for de lokale samråd blev også diskuteret, da Udviklingsdagen sidst i maj blev aflyst grundet for få tilmeldinger. Der afholdes en temadag for de lokale samråd den 6. november 2021 og udkast til dagsorden blev præsenteret på mødet.

Orientering fra møde i Landssamrådet april 2021

Samrådet godkendte samarbejdsaftalen med Spejdernes Administrationsfællesskab (SAF). I samme forbindelse revideres forretningsordenen, så det fremgår deraf, at sekretariatet nu ligger hos SAF.

Regnskabet for 2020 blev godkendt.

Samrådet diskuterede indhold på den kommende udviklingsdag i maj, hvor temaet vil være, hvordan de etablerede lokale samråd og interessevaretagelsen i kommunerne kan styrkes. Output fra udviklingsdagen skal bruges til Temadagen i november, som tilbringes med de lokale samråd.

Samrådet blev præsenteret for DUFs strategi 2021-22. Genåbningen fylder meget hos samrådsorganisationerne og blev også diskuteret på mødet. Slutteligt blev der valgt fire (nye) kandidater til DUFs styrelse.

Orientering fra møde i Landssamrådet januar 2021

Samrådet har fået ny formand: Karen Risør Bjerre fra DDS.

Samrådet fik en status på overdragelsen af sekretariatsfunktionen til Spejdernes Administrationsfællesskab. Der har på nuværende tidspunkt været et overleveringsmøde mellem KFUM-KFUK og SAF.

Samrådet drøftede DUF’s strategi 2021-22. Drøftelsen gik primært på Samrådets prioriteter og input til styrelsesmedlemmerne i strategiarbejdet. DUF’s delegeretmøde 2020 blev ligeledes evalueret.

Samrådet er repræsenteret i alle puljerne. Der er et klart ønske om, at Samrådets repræsentanter i bevillingsudvalgene er klædt godt på til at løfte deres opgave i udvalgene. Svarene på det tidligere udsendte spørgeskema til nuværende og tidligere puljemedlemmer blev fremlagt for Samrådet.

Samrådet modtog opstillinger til DUF’s styrelse. Processen fortsætter på det kommende samrådsmøde.

Orientering fra møde i Landssamrådet november 2020

Amalie Cordes stopper som formand. Lasse Nicky Nybo-Andreasen, der er konsulent i FDF, træder til som midlertidig formand. Der arbejdes på at finde en ny formand fra DDS inden nytår.

Samrådet drøftede tilbud på varetagelse af sekretariatsfunktionen fra Spejdernes Administrationsfællesskab (SAF). Samrådet gav sin opbakning til at formandskabet forhandler videre med SAF om en egentlig samarbejdsaftale.

Samrådet planlagde forberedelserne til DUFs delegeretmøde 2020.

Styrelsesmedlemmerne orienterede om de aftryk, der er sat på forslaget til DUFs nye politiske mål.

Temadag 2020 aflyst

Arbejdsgruppen bag temadagen, der skulle have været afholdt d. 7. november, har besluttet at aflyse temadagen. Arbejdsgruppen har vurderet, at det under den nuværende corona-situation ikke er muligt at gennemføre et arrangement, hvor dialog og netværk er i højsædet.

Der arbejdes nu videre med at gennemføre en temadag d. 6. november 2021. Sæt kryds i kalenderen!

Orientering fra møde i Landssamrådet september 2020

Samrådet drøftede en potential satsning på et projekt i DUF, som fokuserer på demokratiske organiseringsformer.

Samrådet er repræsenteret i alle puljerne. Der er et klart ønske om, at Samrådets repræsentanter i bevillingsudvalgene er klædt godt på til at løfte deres opgave i udvalgene. Spørgeskema udsendes til nuværende og tidligere puljemedlemmer.

Samrådet skal have nyt sekretariat. Tidligere fulgte sekretariatsfunktionen formandskabet. Denne tradition valgte man for 4-5 år siden at bryde med. KFUM og KFUK overtog opgaven, men vil gerne give den videre nu. Frem mod næste møde afsøges, om der er nogen, der vil byde ind på opgaven.

Det reviderede kommissorium for Samrådets baggrundsgruppe for arbejdet i Friluftsrådet blev vedtaget.

Orientering fra møde i Landssamrådet juni 2020

For at få en god føling med, hvad der rører sig hos de forskellige samrådsorganisationer, orienterede hver organisation om områder, der fylder lige nu. Der er blandt andet stort fokus på at støtte de lokale enheder i en god opstart efter sommerferien.

På baggrund af drøftelser på Samrådsmødet i januar behandlede og vedtog Samrådet en opdateret forretningsorden for sine møder.

Samrådet planlægger en intern udviklingsdag, hvor temaet vil være, hvordan Samrådet styrker de etablerede lokale samråd og interessevaretagelsen i kommunerne.

Der var en forventningsafstemning mellem styrelsesmedlemmer og Samrådet i forbindelse med starten af ny styrelsesperiode.

DUFs Coronanødpulje er blevet søgt af mange. Der er desværre slet ikke penge til alle. DUF gør hvad de kan for at vise politikerne, hvad der er behov for af ekstra midler.

Samrådet drøftede, hvilket flagskibsprojekt man ønsker at have sammen i DUF.

Regnskab 2019 og budget 2021 blev godkendt.